Rozwiązania do automatyzacji PM Software

Poznaj nasze narzędzia

które rozwiną twój biznes!

Automation solutions PM Software

GET TO KNOW OUR TOOLS

THAT WILL DEVELOP YOUR BUSINESS!

AutoIMP

jak zautomatyzować proces impozycji bez udziału człowieka

AutoIMP jest systemem, który w oparciu o współdziałanie kilku rozwiązań ma prowadzić do pełnej automatyzacji systemu generacji, analizy i akceptacji arkuszy do druku.

Poznaj bliżej nasz system do automatycznej impozycji

Zobacz więcej

AutoIMP

how to automate the imposition process without human intervention

AutoIMP is a system that, based on the interaction of several solutions, is to lead to full automation of the generation, analysis and approval of sheets for printing.

Find out more about our automatic imposition system

See more

CQC

KONTROLUJ DRUK NA KAŻDYM ETAPIE I ZWIĘKSZ PRODUKTYWNOŚĆ.

Używaj systemu, który obliczenia zrobi za ciebie. Oceń wyniki w sposób rzeczywisty i obiektywny. Cqc – inteligencja w poligrafii. Używaj systemu, który obliczenia zrobi za ciebie. Oceń wyniki w sposób rzeczywisty i obiektywny. Cqc – inteligencja w poligrafii.

Poznaj bliżej nasz system do kontroli druku

Zobacz więcej

CQC ENG

CONTROL YOUR PRINT AT EVERY STAGE AND INCREASE PRODUCTIVITY.

Use a system that does the calculations for you. Evaluate the results realistically and objectively. Cqc - intelligence in printing. Use a system that does the calculations for you.

Find out more about our print control system

See more

PM Preflight

Sprawdzaj dostarczone pliki, szybko i bezpiecznie.

Używaj sytemu, który automatycznie wykona za Ciebie preflight oraz zrobi wizualizację pracy, tak jak będzie ona produkowana.

Poznaj bliżej nasz sytem do automatycznego preflightu

Zobacz więcej

PM Preflight

Check delivered files quickly and safely.

Use a system that will automatically preflight for you and visualize your work as it will be produced.

Find out more about our automatic preflight system

See more

Dlaczego warto wybrać nasze produkty? / Why choose our products

Rozwijaj swoją firmę i bądź zawsze o krok przed konkurencją

Grow your company and stay ahead of your competitors

1

Szybka oferta cenowa

Skontaktuj się z nami, aby poznać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

2-2-2

Nowoczesna technologia

Nasze narzędzia są non stop aktualizowane do najnowszych wersji i pomysłów.

Icon 3Created with Sketch.

zdalny serwis

Nasi eksperci pracują i rozwijają nasze narzędzia zdalnie.

1

Quick price offer

Contact us to find out about a price offer tailored to your needs.

2-2-2

New technology

Our tools are constantly updated with the latest versions and ideas.

Icon 3Created with Sketch.

remote service

Our experts work and develop our tools remotely.

Jeśli chcesz dostawać najnowsze informacje o naszych produktach, podaj swój adres email.

If you want to receive the latest information about our products, please enter your email address.